Jalan propinsi Magetan (jawa timur) - Karanganyar (jawa tengah) / 17 Agustus 2014

Comments